top of page

Editorial i Acadèmia Masegosa es compromet a protegir la privadesa dels usuaris que accedeixin a aquesta web o a qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web o de qualsevol dels serveis oferts per Editorial i Acadèmia Masegosa implica l'acceptació per l'usuari de les disposicions contingudes dins d'aquesta Política de Privadesa i admet que les seves dades personals siguin tractades segons s'hi estipula. Si us plau, tingueu en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a altres webs o xarxes socials, aquesta Política de Privadesa no s'aplica a les webs d'altres companyies o organitzacions a les quals la web estigui redirigida. Editorial i Acadèmia Masegosa no controla el contingut de les webs de tercers, ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privadesa d'aquestes webs.

 

SOBRE LA NOSTRA PRIVACITAT

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d'abril del 2016, (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD us oferim la següent informació sobre el tractament de les vostres dades personals:

 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 

Editorial i Acadèmia Masegosa.

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 

Tractem la informació que se'ns facilita per prestar i facturar els nostres serveis i productes. Si ens dóna el seu consentiment també podrem tractar les seves dades per enviar-li informació sobre les nostres activitats, serveis i productes i sobre els diferents mitjans de comunicació i difusió que utilitzem, incloses les nostres xarxes socials, per tal de promocionar les nostres activitats, serveis i productes.

 

Quant de temps conservarem les seves dades?

 

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o vulgui rebre informació. Després, durant els terminis establerts per tal de  complir les nostres obligacions legals.

 

Reclamació

 

Els interessats poden adreçar-se a l’AEPD per presentar la reclamació que considerin oportuna.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 

La base legal per als tractaments de les vostres dades són els consentiments que ens dóna. Pel que fa a la informació que ens sigui enviada per menors de 16 anys, s'entendrà que ho ha estat amb el consentiment dels representants legals. Si no és així, el representant legal del menor ens ho ha de comunicar tan aviat com en tingui coneixement.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

 

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

 

Quins són els drets del client quan ens facilita les seves dades?

 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals. Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir. En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades. Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades. Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control competent.

 

Com pot exercir els seus drets?

 

Enviant un escrit adjuntant una còpia d'un document que ho identifiqui, a la nostra adreça física, Av. Bonaventura Riberaygua, 27, 5è 2a, o electrònica: academiamasegosa@hotmail.es

 

Com obtenim les seves dades?

 

Les dades personals que tractem procedeixen del mateix interessat. L'interessat garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc seran obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat.

 

Quines dades tractem?

 

Les categories de dades que podem tractar en la prestació dels nostres serveis són: dades de caràcter identificatiu, de venda, adreces postals o electròniques i altres dades sol·licitades als nostres formularis.

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

 

Ús de galetes.

 

Utilitzem cookies durant la navegació a la nostra web amb el consentiment informat de l'usuari. L'usuari pot configurar el navegador per ser avisat de la utilització de cookies i per evitar-ne l'ús.

 

Mesures de seguretat.

 

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l'article 32 del RGPD, per tant, hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

bottom of page